EgenKontrollProgram (EKP)


 

Programmet består av kontrolldokument och regler som alla verksamheter som hanterar livsmedel måste följa. Det är upp till varje enskild verksamhet att skaffa ett fungerande och godkänt EKP.

Miljö och Hälsa som tillser att verksamheterna uppfyller kraven , ser genom återkommande kontrollbesök till att EKP finns och följs. Underkända verksamheter kan i värsta fall få näringsförbud.